Samorząd Uczniowski

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, a w szczególności dotyczące:

 • prawa zapoznawania się z programami nauczania, programem wychowawczym, profilaktyki, ich treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawa do organizacji życia szkolnego, rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawa organizowania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami,
 • prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

 • uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
 • wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • opiniowanie wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie 

obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

 • opiniowanie wzoru jednolitego stroju;
 • opiniowanie programu wychowawczego szkoły;
 • wnioskowanie o nadanie imienia szkole;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz innych dni wolnych niż określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.).

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorząd.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Cele ogólne działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz  społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.


TERMINZADANIECELE
Prace ciągłe 1. Udział w zebraniach samorządu.
2. Zagospodarowanie gazetek ściennych na korytarzu szkolnym.
3.Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i dyskotek.
4. Spotkania Z Dyrekcją Szkoły w celu koordynacji działań Samorządu Uczniowskiego.
6. Wysuwanie propozycji do pochwał i wyróżnień uczniów.
7. Wspomaganie akcji szkolnych i pozaszkolnych np. na rzecz dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących.
8. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
1. Czynne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły i środowiska, w którym najczęściej przebywa.
2. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi.
3. Kształtowanie postawy społecznej.
4. Mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły.
5. Inspirowanie działań uczniowskich i pomysłowości.
6. Umiejętność organizacji wspólnej zabawy i korzystania z wolnego czasu.
Wrzesień 1. Wybory samorządów klasowych.
2. Wybory opiekuna SU.
3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
4. Zapoznanie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
5. Opracowanie planu pracy samorządu.
6. Ustalenie tematyki uroczystości szkolnych i sporządzenie kalendarza.
7. Kontynuowanie akcji ”Zakrętki”.
9. Akcja ”Elektrośmieci” i zbieranie zużytych baterii.

1. Kształcenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
2. Przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia w społeczeństwie, zrozumienie przez uczniów zasad demokracji, przygotowanie
ucznia do brania odpowiedzialności za siebie.
3. Aktywny udział uczniów w tworzeniu reguł i kształtowaniu życia szkoły, możliwość ustalania zasad norm i obowiązków.
4. Nauka kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
5. Pomoc konkretnemu choremu dziecku z najbliższej okolicy.
6. Pomoc potrzebującym i chorym.
7. Dbanie o środowisko.
8. Zachęcenie do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.
Październik 1. Ślubowanie klasy I – włączenie pierwszoklasistów do naszej społeczności.
2. Dzień Edukacji Narodowej okolicznościowa gazetka.
3. Październik miesiącem dobroci dla zwierząt – wykonanie okolicznościowej gazetki.

4. Promowanie zasad kulturalnego zachowania – wykonanie gazetek: „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”.

1. Integracja pierwszoklasistów w nowym roku szkolnym.
2. Rozbudzanie, szacunku, umiejętności wyrażania wdzięczności za trud, podziękowaniaurę.
Listopad 1. Wycieczki na cmentarz w celu porządkowania cmentarza, oraz zapalenia zniczy na grobach opuszczonych.

2. Śniadanie daje moc –wykonanie okolicznościowej gazetki promującej zdrowy tryb życia, czynny udział w akcji.
3. Rocznica Odzyskania Niepodległości – gazetka tematyczna.
4. Andrzejki – organizacja dyskoteki z wróżbami i konkursami. za pracę, inspirowanie twórczych działań uczniów, uwrażliwianie na estetykę, kult

4. Włączenie się w akcję Góra Grosza.

1. Uwrażliwienie uczniów na tradycje i obyczaje polskie.
2. Zapoznanie uczniów z ważnymi wydarzeniami z historii ojczyzny, kształcenie postawy patriotyzmu.
3. Zapoznanie uczniów z różnymi tradycjami polskimi.
4. Umiejętność organizacji wspólnej zabawy i korzystania z wolnego czas.
5. Zachęcanie do brania udziału w akcjach charytatywnych.
Grudzień 1. Mikołajki, uroczystości klasowe.
2. Zorganizowanie wizyty św. Mikołaja.

3. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klas.

4. Święta Bożego Narodzenia – Wigilia szkolna. Przygotowanie stołów wigilijnych i stroików, przygotowanie gazetki okolicznościowej.

1. Czynne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły i środowiska, w którym najczęściej przebywa.2. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi.
3. Kształtowanie postawy społecznej.
4. Mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły.
5. Inspirowanie działań uczniowskich i pomysłowości.
6. Umiejętność organizacji wspólnej zabawy i korzystania z wolnego czasu.
Styczeń 1. Choinka Noworoczna. Organizacja
„Balu przebierańców”.

3.Dziecko w sieci – przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z Sieci.
4. Jasełka szkolne
5. Bezpieczne ferie (przestrzeganie przed niebezpiecznymi zabawami
zimowymi, wskazywanie atrakcyjnych sposobów na udane ferie zimowe.)

1.Integracja społeczności. 2. Pogłębianie więzi rodzinnych.
3. Angażowanie uczniów do pracy na rzecz środowiska lokalnego.
4. Przedstawienie sposobów na bezpieczne spędzenie ferii zimowych.
5. Umacnianie poczucia odpowiedzialności za
życie i zdrowie innych ludzi.
6. Zapoznanie uczniów ze sposobami spędzenia
wolnego czasu.
Luty 1. Walentynki – zorganizowanie poczty
walentynkowej.
2. Zbieranie i rozdawanie
kartek z dedykacjami.
3. Dzień czerwony – związany z walentynkami – każdy członek społeczności uczniowskiej ubiera czerwony element stroju.
1. Umiejętność wyrażania uczuć.
2. Integracja społeczności.
3. Ochrona praw zwierząt, integracja społeczności.
Marzec 1. Dzień Kobiet – gazetka tematyczna.
2. Zorganizowanie konkursu Najsympatyczniejsza dziewczyna i chłopak w szkole w klasach 1-3 i 4-8.
3. Dzień zielony – związany z wiosną, każdy członek społeczności uczniowskiej ubiera zielony element stroju.
1. Czynne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły.
2. Integracja społeczności.
Kwiecień 1.Święta Wielkanocne – gazetka tematyczna.
2. Zainicjowanie akcji pn. ”Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.

3.Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

1. Zapoznanie uczniów z różnymi tradycjami i
zwyczajami polskimi, dotyczącymi świąt
Wielkanocnych.
Maj 1. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3Maja – gazetka tematyczna.
2. Dzień Matki – gazetka okolicznościowa.
3. Rocznica nadania szkole im. Jana Pawła II – udział w uroczystości.
4. Dzień dobrych uczynków -uczniowska inicjatywa wpisania na listę dobrych uczynków.
1. Zapoznanie uczniów z ważnymi wydarzeniami z historii ojczyzny, kształcenie postawy
patriotyzmu.
2. Umacnianie więzi rodzinnych.
3. Integracja społeczności.
Czerwiec 1. Dzień Dziecka.
2. Dzień Rodziny.
3. Dzień żółty – związany z latem, każdy członek społeczności uczniowskiej ubiera żółty element
stroju.
4. Podsumowanie pracy SU.
5. Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2019/20.
1. Kształcenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do społeczności szkolnej.
2. Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji, aktywizowanie uczniów, wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów, wyrażanie uczuć, dokonywanie wyborów.
3. Podsumowanie działalności SU, wyciągnięcie wniosków do pracy w przyszłym roku szkolnym.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 1. Dbałość o porządek na terenie szkoły i w jej otoczeniu, szanowanie mienia szkoły.
 2. Pomoc uczniom słabszym w nauce.
 3. Zachęcanie do integracji podczas przerw, propagowanie tolerancji i koleżeństwa.
 4. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.
Zdalne nauczanie NOWOŚĆ
Pobierz niezbędne materiały do pracy w domu. Zapoznaj się ze szczegółami zdalnego nauczania!
ZOBACZ
Tagi
Dane kontaktowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej
 • 14 643 77 82
 • zsp@zspwolamed.pl
Skip to content