Samorząd Uczniowski

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, a w szczególności dotyczące:

 • prawa zapoznawania się z programami nauczania, programem wychowawczym, profilaktyki, ich treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawa do organizacji życia szkolnego, rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawa organizowania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami,
 • prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

 • uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
 • wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • opiniowanie wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie 

obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

 • opiniowanie wzoru jednolitego stroju;
 • opiniowanie programu wychowawczego szkoły;
 • wnioskowanie o nadanie imienia szkole;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz innych dni wolnych niż określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.).

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorząd.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Cele ogólne działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz  społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

3. Integracja społeczności.”]

TERMINZADANIECELE
Prace ciągłe 1. Udział w zebraniach samorządu.
2. Zagospodarowanie gazetek ściennych na korytarzu szkolnym.
3.Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i dyskotek.
4. Spotkania Z Dyrekcją Szkoły w celu koordynacji działań Samorządu Uczniowskiego.
6. Wysuwanie propozycji do pochwał i wyróżnień uczniów.
7. Wspomaganie akcji szkolnych i pozaszkolnych np. na rzecz dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących.
8. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
1. Czynne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły i środowiska, w którym najczęściej przebywa.
2. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi.
3. Kształtowanie postawy społecznej.
4. Mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły.
5. Inspirowanie działań uczniowskich i pomysłowości.
6. Umiejętność organizacji wspólnej zabawy i korzystania z wolnego czasu.
Wrzesień

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Kampania wyborcza i wybory władz do SU .
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023.
 • Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zorganizowanie klasowych obchodów Dnia Chłopaka – życzenia dla wszystkich chłopaków i wręczenie upominków w klasach.
 • Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

1. Kształcenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
2. Przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia w społeczeństwie, zrozumienie przez uczniów zasad demokracji, przygotowanie
ucznia do brania odpowiedzialności za siebie.
3. Aktywny udział uczniów w tworzeniu reguł i kształtowaniu życia szkoły, możliwość ustalania zasad norm i obowiązków.
4. Nauka kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
5. Pomoc konkretnemu choremu dziecku z najbliższej okolicy.
6. Pomoc potrzebującym i chorym.
7. Dbanie o środowisko.
8. Zachęcenie do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.
Październik

 • Przekazanie życzeń emerytowanym nauczycielom oraz zaprzyjaźnionym instytucjom związanych z edukacją z okazji Święta Edukacji Narodowej- umieszczenie ich na szkolnej gazetce oraz na stronie internetowej
 • Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Dzień w kratkę.
 • Udział w porządkowaniu cmentarzy i miejsc pamięci , zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkoły i żołnierzy w ramach akcji „Szkoła pamięta”.

1. Integracja pierwszoklasistów w nowym roku szkolnym.
2. Rozbudzanie, szacunku, umiejętności wyrażania wdzięczności za trud, podziękowaniaurę.
Listopad

 • Udział w apelu z okazji dnia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Organizacja zabawy andrzejkowej, zabaw i konkursów.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Dzień misia pluszowego dla klas 1-3
Grudzień

 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Dzień w czapce mikołajkowej.
 • Akcja Tydzień życzliwości.
 • Przekazanie życzeń nauczycielom emerytom oraz zaprzyjaźnionym instytucjom
  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Zorganizowanie konkursu na najdłuższy łańcuch choinkowy.

1.Integracja społeczności. 2. Pogłębianie więzi rodzinnych.
3. Angażowanie uczniów do pracy na rzecz środowiska lokalnego.
4. Przedstawienie sposobów na bezpieczne spędzenie ferii zimowych.
5. Umacnianie poczucia odpowiedzialności za
życie i zdrowie innych ludzi.
6. Zapoznanie uczniów ze sposobami spędzenia
wolnego czasu.
Styczeń

 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Dzień w bieli
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
 • Organizacja szkolnej zabawy karnawałowej dla klas 1-8.
 • Akcja Dzień ciszy i spokoju.

.

Luty

 • Organizacja poczty „walentynkowej”
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- ubieramy się na czerwono.
 • Słodki upominek w Tłusty czwartek – akcja klasowa we współpracy z Radą Rodziców;

1. Czynne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły.
2. Integracja społeczności.
Marzec

 • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- dzień Fiony i Shreka- ubieramy się na zielono.
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

1. Zapoznanie uczniów z różnymi tradycjami i
zwyczajami polskimi, dotyczącymi świąt
Wielkanocnych.
Czerwiec

 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – dzień skarpetki nie do pary
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 • Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2023/2024.

1. Kształcenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do społeczności szkolnej.
2. Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji, aktywizowanie uczniów, wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów, wyrażanie uczuć, dokonywanie wyborów.
3. Podsumowanie działalności SU, wyciągnięcie wniosków do pracy w przyszłym roku szkolnym.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 1. Dbałość o porządek na terenie szkoły i w jej otoczeniu, szanowanie mienia szkoły.
 2. Pomoc uczniom słabszym w nauce.
 3. Zachęcanie do integracji podczas przerw, propagowanie tolerancji i koleżeństwa.
 4. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.
Zdalne nauczanie NOWOŚĆ
Pobierz niezbędne materiały do pracy w domu. Zapoznaj się ze szczegółami zdalnego nauczania!
ZOBACZ
Tagi
Dane kontaktowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej
 • 14 643 77 82
 • zsp@zspwolamed.pl
Skip to content