INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH NASZYCH UCZNIÓW

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej, Wola Mędrzechowska 127 33-221 Mędrzechów jest Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Mędrzechowskiej pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: adam.m@atfide.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW
Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu: 

  1. Wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  2. Realizacji celów związanych z promocją działań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zgoda opiekuna prawnego) 
  3. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunków uczniów – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zgoda opiekuna prawnego). Dane przetwarzanie ww. celu związanych jednocześnie z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW
W związku z nauką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Mędrzechowskiej Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów: Kategoria danych Podstawa prawna dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę. Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. Jego rozwoju Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i videoszkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych uczniaW

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-6 ucznia jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Mędrzechowskiej Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 7,8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

Skip to content