Rada rodziców

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym funkcjonuje rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

Poniżej wymienione zostały osoby, które wchodzą w skład rady rodziców, oraz określone są ich zadania i obowiązki. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole. 

Rada Rodziców jest powoływana do współpracy z Zespołem w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

 

RADA RODZICÓW SZKOŁY 2023/2024
FUNKCJAIMIĘ I NAZWISKO
Przewodnicząca Katarzyna Jasiak
Zastępca Monika Jasiak
Skarbnik Ilona Dzięgiel
Sekretarz Anna Pająk, Helena Zając

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA 2023/2024
FUNKCJAIMIĘ I NAZWISKO
Przewodnicząca Katarzyna Trójniak
Zastępca Agnieszka Kozicka
Skarbnik Marcelina Stempniowska

Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności:

 • uchwalenie regulaminu swojej działalności, który musi być zgodny ze statutem szkoły;
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły ;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
 • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
 • ustalenie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wzoru jednolitego stroju dla uczniów;
 • wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
 • opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VIII;
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
 • opiniowanie kandydatury przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • opiniowanie wniosku o nadanie imienia szkole;
 • opiniowanie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz innych dni wolnych niż określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 18. 04 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46 poz.432 ze zm.);
 • występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności w sprawach organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Zdalne nauczanie NOWOŚĆ
Pobierz niezbędne materiały do pracy w domu. Zapoznaj się ze szczegółami zdalnego nauczania!
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Tagi
Dane kontaktowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej
 • 14 643 77 82
 • zsp@zspwolamed.pl
Skip to content